خدمات
  • توليد، نصب، راه اندازي، پشتيباني، راهبري و مشاوره سيستم­هاي فروشگاهي با خصوصيات و كاربردهاي متنوع و سازگار با شرايط متفاوت كاربران:

اين سيستمها كه به جرأت مي توان از بكارگيري حداكثر مهندسي و طراحي و تدوين قابل دسترسي در كشور در آن ياد كرد، در مجموعه هاي مختلفي عملياتي شده و تاكنون آثار و نتايج مطلوب و قابل قبولي از خود به جاي گذاشته و انتظارات زيادي را برآورده است.

  • توليد، نصب، راه اندازي، طراحي الكترونيكي سامانه هاي اطلاع رساني هوشمند كيوسك: (E-Kiosk) شامل کیوسک اطلاع­رسانی، کیوسک اینترنتی و کیوسک خدماتی

    اين سيستمها براي اولين بار در ايران توسط شركت شهرپرداز با انجام مطالعات تطبيقي وسيع طراحي و ساخته شد و هر روز به كاربردهاي متنوع و بهبود طراحي و ساخت آن افزوده شد. رشد تقاضاي خريد و نصب و راه اندازي و پشتيباني سيستمهاي اطلاع رساني (كيوسك الكترونيكي) نشان دهنده توفيق دور از انتظار شهرپرداز در توليد اين محصول مي باشد. در حال حاضر اين سيستمها در بيش از 70 دستگاه اجرائي و دولتي كشور مورد بهره برداري قرار گرفته است.